REGULAMIN

współpracy Warsztatów z aplikacją www.wymianaopon.pl

  

 I.        Postanowienia ogólne.

 1.    Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

Aplikacja - należy przez to rozumieć serwis internetowy dostępny pod adresem www.wymianaopon.pl, którego właścicielem i Organizatorem jest PSO,

PSO - należy przez to rozumieć Polskie Składy Oponiarskie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Kraków – Śródmieście w Krakowie XI Wydział Gospodarczy, wpisaną pod numerem KRS: 0000137445, NIP:679-27-37- 81, REGON: 356570470 będące właścicielem aplikacji

Warsztacie – należy przez to rozumieć zarejestrowany w serwisie podmiot oferujący usługi wymiany lub przechowywania opon.

Kliencie – osoba, która dokonała rezerwacji stanowiska serwisowego poprzez aplikację.

Administratorze - należy przez to rozumieć pracownika lub współpracownika PSO odpowiedzialnego za techniczne funkcjonowanie aplikacji,

Regulaminie - należy przez to rozumieć regulamin korzystania z aplikacji internetowej dostępnej pod adresem www.wymianaopon.pl.

2.    Właścicielem aplikacji jest PSO.

3.    PSO udostępnia warsztatom bezpłatną aplikację umożliwiającą rezerwację on-line usługi wymiany opon oraz ich przechowywania. Aplikacja jest rozwiązaniem systemowym do obsługi zarówno klientów on-line, jak i wszystkich klientów dokonujących rezerwacji stanowisk serwisowych bezpośrednio poprzez Warsztat.

4.    Warsztat ubiegający się o umieszczenie w bazie aplikacji powinien spełnić następujące wymagania:

             i.    Posiadauprawnienia do wykonywania określonej działalności, potwierdzone wpisem do CEiDG lub KRS.

            ii.    Dysponuje zapleczem technicznym gwarantującym wysoki poziom świadczonych usług.

           iii.    W przypadku świadczenia usług przechowywania opon dysponuje magazynem zapewniającym optymalne warunki zalecane przez producentów.

           iv.    Dysponuje sprzętem teleinformatycznym umożliwiającym dostęp do sieci Internet.

5. Warsztat zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności do niepodejmowania jakichkolwiek działań o charakterze bezprawnym lub niezgodnym z dobrymi obyczajami, a także prowadzenia transakcji z naruszeniem praw osób trzecich, Klienta lub PSO.

6.    W celu uzyskania dostępu do aplikacji należy wysłać emaila zawierającego:

             i.    nazwę firmy

            ii.    adres firmy

           iii.    numery NIP i Regon

           iv.    dane osoby zgłaszającej (imię, nawisko, numer telefonu)

            v.    lokalizację serwisu wykonującego usługi

           vi.    login, jaki będzie używany w aplikacji

7.    W ciągu 48 godzin zostanie przesłana informacja zwrotna zawierająca login i hasło potrzebne do zalogowania się w aplikacji.

8.    Warsztat zobowiązany jest do utrzymania w tajemnicy danych związanych z loginem oraz hasłem. Zabrania się odstępowania swojego konta innym warsztatom oraz korzystania z kont innych warsztatów. Przenoszenie na inne podmioty praw Warsztatu związanych z rejestracją jest niedozwolone.

9.     Za kompletność składanych oświadczeń ich prawidłowość oraz zgodność z prawem odpowiedzialny jest wyłącznie składający je Warsztat.

10.  Zmiana danych wymaga ich niezwłocznej aktualizacji przez Warsztat. W razie  niedopełnienia tego obowiązku bądź podania podczas rejestracji nieaktualnych lub nieprawdziwych danych, Warsztat odpowiada za wszelkie szkody poniesione na skutek podania przez niego nierzetelnych informacji.

11.  Stronami, w przypadku rezerwacji usługi są Klient oraz Warsztat. PSO nie jest stroną i nie ponosi odpowiedzialności za spory wynikłe pomiędzy Klientem a Warsztatem.

 

                                                                                     II.        Przyjmowanie rezerwacji.

 

1.    Warsztat jest zobowiązany do używania aplikacji jako narzędzia codziennego służącego do rezerwacji stanowisk serwisowych wszystkich jego klientów. Powinien dokonywać codziennego sprawdzenia złożonych rezerwacji oraz uzupełniać je o rezerwacje dokonane bezpośrednio przez Warsztat.  

2.    Rezerwacje złożone za pośrednictwem aplikacji są wiążące zarówno dla Warsztatu jak i dla Klienta.

3.    W przypadku stwierdzenia nieużywania aplikacji jako narzędzia codziennej rezerwacji stanowisk serwisowych, czego wynikiem będzie brak dostępu do stanowisk serwisowych w określonym przez Klienta czasie oraz w przypadku rażących zaniedbań ze strony Warsztatu, Administrator może usunąć Warsztat z bazy aplikacji.

 

III. Poufność danych.

 

1.   Dane Warsztatu przekazane w trakcie procedury rejestracji chronione są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami).

2. Warsztat wyraża zgodę na użycie jego danych przez www.wymianaopon.pl do celów marketingowych oraz prowadzenia programów lojalnościowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami).

3.   PSO oraz Warsztaty zobowiązują się do wykorzystania danych Klientów jedynie w zakresie związanym z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą oraz działalnością związaną z funkcjonowaniem aplikacji.

 

IV.Postanowienia końcowe.

 

1.    Warsztat ma możliwość odstąpienia od realizacji rezerwacji w przypadku nieprzewidywalnych zdarzeń losowych, powiadamiając o takim przypadku Klienta.

2.    Regulamin jest obowiązujący dla Warsztatu od momentu umieszczenia jego danych na stronie www.wymianaopon.pl.

3.    Podejmujący współpracę Warsztat akceptuje postanowienia Regulaminu zobowiązując się do jego przestrzegania.

4. PSO zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, o każdorazowej zmianie regulaminu Warsztat zostanie poinformowany.