Regulamin serwisu

REGULAMIN
aplikacji internetowej wymianaopon.pl

§1
Definicje

 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  1. Aplikacja – należy przez to rozumieć serwis internetowy dostępny pod adresem wymianaopon.pl, którego właścicielem i Organizatorem jest PSO, umożliwiający korzystanie z platformy.
  2. PSO – należy przez to rozumieć Polskie Składy Oponiarskie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Kraków – Śródmieście w Krakowie XI Wydział Gospodarczy, wpisaną pod numerem KRS: 0000137445, NIP:679-27-37- 81, REGON: 356570470 będące właścicielem Aplikacji.
  3. Warsztat– należy przez to rozumieć zarejestrowany w serwisie podmiot, niebędący konsumentem w rozumieniu ustawy – kodeks cywilny, oferujący usługi wymiany lub przechowywania opon, który dokonał rejestracji w Aplikacji.
  4. Klient – osoba, która dokonała rezerwacji stanowiska serwisowego poprzez aplikację wymianaopon.pl.
  5. Użytkownik – każda osoba, która korzysta z usług Aplikacji, w tym bez rejestracji lub logowania. Użytkownikiem może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
  6. Konto– prowadzone przez PSO dla Warsztatu indywidualne konto chronione hasłem i przypisane do adresu e-mail/telefonu Warsztatu, na którym gromadzone są dane oraz informacje o aktywności w Aplikacji.
  7. Usługa– wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną poprzez Aplikację.
  8. Opinia – ocena usługi wykonanej przez Warsztat zamieszczona przez Klienta.
  9. Regulamin – niniejszy regulamin, który stanowi treść Umowy zawartej pomiędzy Klientem a PSO.
  10. Umowa – umowa o świadczenie usług zawarta drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Klientem a PSO lub między PSO a Warsztatem na zasadach określonych w Regulaminie.
  11. Polityka prywatności – dokument opisujący zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przez PSO.
  12. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  13. Informacja handlowa – Informacje utworzone przez PSO, które zawierają wybrane dane dotyczące Warsztatu wyświetlane w Aplikacji.
  14. Kalendarz – program umożliwiający zarządzanie grafikiem Warsztatu, umożliwiający samodzielne dodawanie terminów dostępnych do zarezerwowania.

§2
Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem Aplikacji jest PSO.
 2. Aplikacja umożliwia Klientom rezerwację on-line usługi wymiany opon w wybranym przez siebie Warsztacie współpracującym z Aplikacją.
 3. Aplikacja jest rozwiązaniem systemowym do obsługi zarówno Klientów on-line, jak i wszystkich Klientów dokonujących rezerwacji stanowisk serwisowych bezpośrednio poprzez Warsztat.
 4. Korzystanie z Aplikacji odbywa się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania z brzmieniem Regulaminu.
 6. Korzystanie z Aplikacji oznacza wyrażenie zgody na warunki określone w Regulaminie.
 7. Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 8. Korzystanie z Aplikacji nie może odbywać się anonimowo. Powyższe oznacza, że Użytkownik zobowiązany jest do podania określonych danych w momencie Rejestracji.
 9. PSO w celu minimalizowania niebezpieczeństw podejmuje odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne, w szczególności środki, które służą zapobieganiu pozyskiwania danych osobowych przez osoby do tego nieuprawnione. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych reguluje odrębny dokument, a to: Polityka Prywatności.

§3
Zasady korzystania z Aplikacji

 1. W celu dokonania Rejestracji Użytkownik jest zobowiązany do wypełnienia stosownego formularza. Wypełniając formularz Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadcza, iż wszelkie dane są zgodne z prawdą.
 2. PSO umożliwia Klientowi dokonanie Rezerwacji w sposób nieodpłatny. Powyższe oznacza, że Klient nie ponosi żadnych zobowiązań finansowych z wyłączeniem kosztów wykonania Umowy przez Warsztat.
 3. PSO umożliwia Warsztatowi korzystanie z Aplikacji odpłatnie według obowiązującego cennika i wybranego pakietu.
 4. PSO nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Użytkownika, w szczególności za niewykonanie lub nienależyte wykonania zobowiązań, które wynikają z zawartej Umowy.
 5. PSO nie ponosi odpowiedzialności względem Warsztatu za fakt niestawienia się przez Klienta w umówionym terminie.
 6. PSO nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za brak możliwości zrealizowania za pomocą Kalendarza terminu wykonania usługi przez Warsztat.
 7. Rezerwacje złożone za pośrednictwem Aplikacji są wiążące zarówno dla Warsztatu jak i dla Klienta.
 8. PSO nie odpowiada wobec Warsztatu lub Klienta za przerwy w świadczeniu usług, które wynikają z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności przyczyn powstałych na skutek tzw. siły wyższej.
 9. PSO jedynie udostępnia Aplikację w celu umożliwienia zawarcia Umowy pomiędzy Klientem a Warsztatem. Powyższe oznacza, iż PSO nie będzie stroną takiej Umowy.
 10. Warsztat świadczy usługi na rzecz Klienta w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność.
 11. PSO umożliwia w ramach Aplikacji: korzystanie z konta, wyszukiwanie Warsztatów, rezerwacje wolnych terminów w Kalendarzu, wydawanie opinii przez Klienta, dokonywanie rezerwacji usługi, zawieranie umowy pomiędzy Klientem a Warsztatem.
 12. Użytkownik zobowiązany jest podawać dane zgodne z aktualnym stanem faktycznym, które nie wprowadzają innych Użytkowników w błąd.
 13. Wszelkie dane i informacje udostępniane przez Użytkownika są dobrowolne, z zastrzeżeniem, iż brak wpisania odpowiednich danych może skutkować uniemożliwieniem Rezerwacji przez Klienta lub Rejestracji przez Warsztat.
 14. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Aplikacji w sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla PSO. Zabronione jest również zamieszczanie informacji, które w jakikolwiek sposób mogą naruszać prawa autorskie lub inne prawa pokrewne.
 15. W przypadku korzystania z Aplikacji w sposób sprzeczny z ust. 14 niniejszego paragrafu PSO jest uprawniony do podjęcia odpowiednich działań i użycia środków prawnych, które uniemożliwią Użytkownikowi ponowną Rejestrację(Warsztat) lub Rezerwację(Klient). PSO przysługuje prawo do zawieszenia lub usunięcia konta.
 16. Warsztat jest zobowiązany zachować w tajemnicy hasło do konta Warsztatu. Warsztat ponadto nie ma prawa przenieść na jakikolwiek podmiot trzeci praw do konta Warsztatu.

§4
Przyjmowanie rezerwacji

 1. Rezerwacja usługi w określonym Warsztacie i wybranym terminie odbywa się za pośrednictwem Aplikacji.
 2. Wszelkie niezbędne dane podawane przez Klienta podczas rezerwacji terminu udostępniane są wybranemu przez klienta Warsztatowi – na co Klient wyraża dobrowolną zgodę.
 3. Rezerwując określony termin Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez PSO oraz udostępnienie wprowadzonych danych wybranemu Warsztatowi.

a/ Cele przetwarzania danych , oprócz prawidłowej realizacji Umowy to :

  1. Marketing usług świadczonych przez Administratora,
  2. Rozpatrywanie reklamacji Użytkowników,
  3. Udzielanie odpowiedzi na pytania Użytkowników,
  4. Prowadzenie statystyk związanych z korzystaniem z Aplikacji,
  5. Badanie poziomu satysfakcji Klientów z wykonywanych usług przez Warsztat,
  6. Prowadzenie bazy danych Warsztatów,
  7. Potwierdzenie dokonania przez Klienta Rezerwacji w danym Warsztacie.
  8. Powiadamianie/Przypomnienie za pośrednictwem wiadomości SMS o wizycie, anulowaniu wizyty lub o zmianie terminu wizyty w Warsztacie.

 

 1. Klient przed dokonaniem rezerwacji zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Prywatności PSO.
 2. Rezerwacji dokonuje się poprzez wybór Warsztatu, wybór wolnego terminu za pośrednictwem Kalendarza oraz wybór rodzaju usługi, która ma być wykonana z usług wskazanych w Aplikacji.
 3. Klient ma prawo odwołać rezerwację w każdym czasie. Odwołanie rezerwacji może nastąpić poprzez klikniecie w odpowiedni link wysłany w wiadomości mailowej potwierdzającej i przypominającej o terminie Rezerwacji. Wiadomość mailowa zostanie wysłana na wskazany przez Klienta adres mailowy.
 4. Rezerwacji Klient może dokonywać 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
 5. PSO zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w działaniu Aplikacji, w celu ulepszenia Aplikacji lub jej konserwacji.
 6. PSO zastrzega sobie prawo do korzystania z pomocy podmiotów trzecich w związku z funkcjonowaniem Aplikacji, w szczególności w celu zapewnienia prawidłowej obsługi Aplikacji.

§5
Warunki techniczne korzystania z Aplikacji

 1. Poprawne korzystanie przez Użytkowników z Aplikacji tj. rejestracji, logowania, rezerwacji jest możliwe w przypadku łącznego spełnienia następujących przesłanek:
  1. dostęp do Internetu,
  2. posiadanie urządzeń umożliwiających korzystanie z zasobów Internetu,
  3. korzystanie z najnowszej wersji przeglądarki internetowej,
  4. posiadanie aktywnego adresu mailowego,
  5. posiadanie telefonu komórkowego, w celu możliwej weryfikacji Użytkownika.
 2. Z uwagi na niezależne od PSO właściwości sieci oraz sprzętu Użytkownika, PSO nie daje gwarancji nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Aplikacji.
 3. PSO informuje, że czasowe przerwy w działaniu Aplikacji mogą mieć charakter nieplanowany, z uwagi na awarie, usterki niezależne od PSO.
 4. Użytkownik powinien poinformować PSO o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Aplikacji.
 5. Korzystanie z Aplikacji może być uzależnione od instalacji stosownego oprogramowania i/lub akceptacji plików cookies.
 6. PSO zastrzega sobie prawo do modyfikacji funkcji Aplikacji.

§6
Procedura reklamacyjna

 1. PSO dokłada wszelkich starań, w celu zagwarantowania prawidłowego działania Aplikacji. Celem PSO jest każdorazowe udzielenie pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem Aplikacji.
 2. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Aplikacji.
 3. Reklamację można składać za pośrednictwem w postaci wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej PSO tj. bok@wymianaopon.pl
 4. Reklamacja powinna zawierać: oznaczenie Użytkownika, przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamacje, żądanie Użytkownika związane ze zgłoszoną reklamacją.
 5. PSO rozpatrzy i udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Zgłaszając reklamację Użytkownik wyraża zgodę na złożenie odpowiedzi reklamacyjnej w formie wiadomości e-mail.
 6. PSO zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości Regulaminu, Polityki Prywatności lub przepisów prawa. Każda treść reklamacji, która zawiera wulgaryzmy lub określenia obraźliwe również nie będą rozpatrywane.

§7
Opinie

 1. Klient uprawniony jest do zamieszczania w Aplikacji Opinii dotyczącej świadczonych usług przez Warsztat. Umieszczenie Opinii możliwe jest wyłącznie w przypadku uprzedniego skorzystania z usług Warsztatu przez Klienta za pośrednictwem Aplikacji.
 2. Opinie opatrzone są nickiem/imieniem Klienta.
 3. Opinia może dotyczyć wyłącznie działalności zawodowej Warsztatu.
 4. Klient może zamieścić tylko jedną Opinię dot. danej usługi wykonanej przez Warsztat.
 5. Niedozwolone jest umieszczenie Opinii przez Klienta, które nie są zgodne z prawdą, naruszają dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub są niezgodne z przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego.
 6. Niedozwolone jest umieszczenie Opinii wulgarnych, obraźliwych, mogących zostać uznane jako pomówienia.
 7. Klient wystawiając opinie oświadcza, iż jest ona zgodna z prawdą.
 8. Niedozwolone jest zamieszczenia w Opiniach treści reklamowych, promocyjnych. Ponadto niedozwolone jest wystawianie Opinii przez Warsztat.
 9. PSO ma prawo usunąć Opinie lub odmówić jej opublikowania, gdy Opinia ta jest niezgodna z Regulaminem, a w szczególności ust. 3- 6 oraz 7niniejszego paragrafu. Klientowi w przypadku usunięcia Opinii lub jej nieopublikowania nie przysługują żadne roszczenia.
 10. PSO nie ponosi odpowiedzialności za treść wystawionej Opinii.
 11. PSO zastrzega sobie możliwość zmiany redakcyjnej Opinii wyłącznie w sytuacjach, gdy zawiera ona znaki powodujące, iż Opinia ta staje się nieczytelna, nie zawiera polskich znaków diakrytycznych, zawiera błędy ortograficzne i/lub interpunkcyjne, zawiera dane osobowe.

§8
Korzystanie z Aplikacji przez Warsztat

 1. Warsztat w celu utworzenia własnego profilu dokonuje rejestracji w Aplikacji. Skutkiem dokonania rejestracji jest utworzenie konta Warsztatu.
 2. Umowa na korzystanie z Aplikacji przez Warsztat zostanie zawarta na czas nieokreślony.
 3. Umowa na korzystanie z Aplikacji jest odpłatna dla Warsztatu. Przed zawarciem Umowy przez Warsztat należy zapoznać się z cennikiem usług (link).
 4. Umowa z Warsztatem zawierana zostaje w trybie subskrypcji tj. płatności comiesięcznych, kwartalnych lub rocznych – pobieranych z góry.
 5. Dokonanie płatności o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu jest możliwa następującymi metodami:
  a) karta płatnicza, szybki przelew – w przypadku płatności comiesięcznych,
  b) karta płatnicza, szybki przelew, przelew tradycyjny – w przypadku opłaty kwartalnej lub rocznej.
 6. Usługi płatnicze opisane w ust. 5 niniejszego paragrafu świadczone są przez zewnętrznego dostawcę usług płatniczych, którzy zapewniają bezpieczeństwo przepływu środków pieniężnych tj. Przelewy 24 – PayPro SA, z siedzibą w Poznaniu. Umowa może zostać rozwiązana przez Warsztat w każdym czasie, ze skutkiem na koniec wybranego okresu rozliczeniowego.
 7. W czasie trwania pakietu możliwa jest zmiana pakietu na wyższy z tym samym, bądź dłuższym okresem rozliczeniowym tj :
  a) Basic/m-c na Comfort/m-c, Premium/m-c.
  b) Basic/m-c na Basic/kwartał, Basic rok, Comfort/m-c, Comfort/kwartał, Comfort/rok, Premium/m-c, Premium/kwartał, Premium/rok.
  c) Basic/kwartał na Basic/rok, Comfort/kwartał, Comfort/rok, Premium/kwartał, Premium/rok.
  d) Basic/rok na Comfort/rok, Premium/rok.
  e) Comfort/kwartał na Premium/kwartał, Premium/rok.
  f) Comfort/rok na Premium/rok.
  g) Premium/kwartał na Premium/rok.
  System automatycznie przelicza kwoty do dopłaty w przypadku dokonania zakupu pakietów na wyższe (a – f).
 8. Zmiana na niższy pakiet jest możliwa w trakcie trwania obecnego pakietu, ale rozpocznie się dopiero po zakończeniu obowiązującego okresu rozliczeniowego.
 9. Zmiana na pakiet z wyższego okresu rozliczeniowego na niższy np. z Basic kwartał na Comfort miesiąc , możliwa jest po zakończeniu okresu rozliczeniowego aktualnego pakietu.
 10. Użytkownik w czasie trwania aktualnego pakietu może dokonać jednorazowego zakupu kolejnego pakietu na następny okres rozliczeniowy.
 11. Warsztat w celu utworzenia własnego profilu jest zobowiązany do podania wszelkich niezbędnych informacji żądanych w procesie rejestracji. Profil Warsztatu będzie publikowany w Aplikacji zgodnie z treścią wprowadzoną przez Warsztat.
 12. Warsztat jest uprawniony do edytowania swojego profilu w każdym czasie.
 13. Warsztat jest zobowiązany niezwłocznie aktualizować wszelkie dane konta wskazane na własnym profilu. PSO nie bierze odpowiedzialności za błędne dane wskazane w Aplikacji przez Warsztat.
 14. Informacje, zakres usług, ceny wskazane przez Warsztat muszą być zgodne z prawdą, nie mogą naruszać prawa, dobrych obyczajów oraz praw osób trzecich, pod rygorem zawieszenia usunięcia konta na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 15. Warsztat umieszczając własne treści w Aplikacji oświadcza, że przysługują mu pełne majątkowe prawa autorskie do tych treści.
 16. Warsztat ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone na własnym profilu.
 17. Warsztat na własną odpowiedzialność wskazuje ceny, rodzaj usług oraz wolne terminy możliwe do zarezerwowania poprzez Kalendarz.
 18. Zakres funkcjonalności Aplikacji dostępnej dla Warsztatu został określony w cenniku.
 19. Po okresie testowym lub przy braku przedłużenia któregokolwiek z pakietów płatnych, system automatycznie przełączy konto użytkownika na bezpłatny pakiet Basic FREE.
 20.  W przypadku wyłączenia stanowiska online przez serwis, w wyszukiwarce wymianaopon.pl wizytówka tego serwisu będzie wyświetlana (pozycjonowana) pod warsztatami online. Klient będzie mógł umówić się do takiego serwisu poprzez formularz kontaktowy. Kontakt z klientem będzie po stronie serwisu (w formie telefonicznej lub e-mail).
 21. Warsztat wyraża zgodę na wydawanie Opinii przez Klientów na temat działalności zawodowej Warsztatu w związku z wykonanymi usługami. Sposób wystawienia Opinii przez Klienta przewiduje niniejszy Regulamin.
 22. Warsztat wyraża zgodę na wysyłanie na wskazany adres mailowy elektronicznych faktur lub faktur pro-forma.
 23. Warsztat, który zarejestrował się w Aplikacji ma prawo do samodzielnego edytowania informacji dot. Warsztatu.
 24. Warsztat jest zobowiązany do udostępnienia Klientom aktualnych cen brutto świadczonych usług i produktów. Warsztat ponosi w tym zakresie pełną odpowiedzialność.
 25. Warsztat oświadcza, iż prowadzi własną Politykę Prywatności dotycząca danych osobowych i w tym zakresie zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta.
 26. PSO udostępnia, za zgodą Klienta, dane wyłącznie w zakresie wykonania zamówionej przez Klienta usługi.
 27. Warsztat oświadcza, iż dane te przetwarzać będzie wyłącznie w celu wykonania danej usługi.
 28. Warsztat oświadcza, iż posiadane dane Klienta nie będą, bez zgody Klienta, udostępniane ani podpowierzane innemu Podmiotowi.
 29. Warsztat zobowiązany jest do zachowania wszelkich możliwych i przewidzianych prawem środków zabezpieczających dane osobowe. Ponadto Warsztat zapewnia, że każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia Warsztatu przetwarzała je wyłącznie na polecenie Warsztatu, który w zakresie wykonania usługi i posiadanych danych będzie Administratorem tych danych.
 30. PSO zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy z Warsztatem w trybie natychmiastowym, tj. bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli działanie Warsztatu jest niezgodne z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu lub godzi w wizerunek, renomę lub inne uzasadnione interesy PSO. Ponadto PSO przysługuje prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym także w sytuacji wszczęcia procedury likwidacji/rozwiązania przedsiębiorstwa przez Warsztat lub zaprzestania prowadzenia działalności umożliwiającej prawidłowe wykonywanie usług na rzecz Klientów w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie.
 31. Warsztatowi niezależnie od uprawnień wynikających z ust. 7 niniejszego paragrafu przysługuje prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku wszczęcia procedury rozwiązania/likwidacji własnego przedsiębiorstwa lub zaprzestania prowadzenia działalności umożliwiającej prawidłowe wykonywanie usług na rzecz Klientów w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie.
 32. W sytuacji zaistnienia przesłanek określonych w ust. 26 i 27 niniejszego paragrafu oraz rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron – wszelkie pobrane przez PSO opłaty nie podlegają zwrotowi.
 33. Warsztat, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 26 i 27 niniejszego paragrafu i korzystania z płatności w formie subskrypcji – zobowiązuje się do anulowania automatycznego pobierania  opłat z tytułu korzystania z Aplikacji.

§9
Postanowienia dodatkowe

 1. PSO nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez Warsztat.
 2. Wszelkie zasady dotyczące RODO zostały zawarte w Polityce Prywatności PSO. Użytkownicy przez korzystaniem z Aplikacji zobowiązani są do zapoznania się z w/w Polityką Prywatności.
 3. PSO zapewnia Użytkownikom dostęp do własnych danych osobowych oraz umożliwia ich poprawianie i uzupełnianie.
 4. PSO jest uprawniony do przeprowadzenia działań weryfikacyjnych, które mają na celu kontrolę treści umieszczonych w Aplikacji pod kątem ich zgodności z Regulaminem oraz pod kątem ich autentyczności.
 5. PSO jest uprawniony do zablokowania konta Użytkownika, który narusza postanowienia Regulaminu i/lub obowiązujące przepisy prawa.
 6. W sytuacji skierowania jakichkolwiek roszczeń do PSO lub żądania udostępnienia danych przez uprawnione organy lub Użytkownika, PSO dokona analizy stanu faktycznego, udzieli ewentualnego zabezpieczenia informacji i danych oraz dokona niezbędnego przekazania informacji i/lub danych, które mają służyć zabezpieczeniu ewentualnych uzasadnionych roszczeń.
 7. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczeń jest sąd właściwy dla siedziby PSO. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygnięcia sporu przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Małopolskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej.

§10
Postanowienia końcowe

 1. Warsztat ma możliwość odstąpienia od realizacji rezerwacji w przypadku nieprzewidywalnych zdarzeń losowych, powiadamiając o takim przypadku Klienta.
 2. PSO zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. W takim wypadku stosowna informacja o zmianie i jej zakresie zostanie zamieszczona na stronie wymianaopon.pl
 3. Polityka Prywatności stanowi integralną cześć Regulaminu.
 4. Zmiana danych adresowych lub kontaktowych PSO określonych w Regulaminie, nie stanowi zmiany Regulaminu.
 5. PSO jest uprawnione do przeniesienia w całości lub w części wszelkich praw i obowiązków związanych z Aplikacją na osobę trzecią bez konieczności uprzedniego wyrażenia zgody przez Użytkowników.
 6. Wszelkie opinie, wnioski, pytania, zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania Aplikacji można kierować na adres poczty elektronicznej: bok@wymianaopon.pl lub na adres siedziby PSO: ul. Wadowicka 8a, 30-415 Kraków.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2020 r.