Polityka prywatności

www.wymianaopon.pl

Definicje

  1. Aplikacja – należy przez to rozumieć serwis internetowy dostępny pod adresem www.wymianaopon.pl, którego właścicielem i Organizatorem jest PSO, umożliwiający korzystanie z platformy.

  2. PSO – należy przez to rozumieć Polskie Składy Oponiarskie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Kraków – Śródmieście w Krakowie XI Wydział Gospodarczy, wpisaną pod numerem KRS: 0000137445, NIP:679-27-37- 81, REGON: 356570470 będące właścicielem Aplikacji i Administratorem Danych Osobowych w zakresie wskazanym w Polityce prywatności.

  3. Warsztat– należy przez to rozumieć zarejestrowany w serwisie podmiot, niebędący konsumentem w rozumieniu ustawy – kodeks cywilny, oferujący usługi wymiany lub przechowywania opon, który dokonał rejestracji w Aplikacji.

  4. Klient – osoba, która dokonała rezerwacji stanowiska serwisowego poprzez aplikację wymianaopon.pl.

  5. Użytkownik – każda osoba, która korzysta z usług Aplikacji, w tym bez rejestracji lub logowania. Użytkownikiem może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

  6. Konto– prowadzone przez PSO dla Warsztatu indywidualne konto chronione hasłem i przypisane do adresu e-mail/telefonu Warsztatu, na którym gromadzone są dane oraz informacje o aktywności w Aplikacji.

  7. Usługa– wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną poprzez Aplikację.

  8. Opinia – ocena usługi wykonanej przez Warsztat zamieszczona przez Klienta.

  9. Umowa – umowa o świadczenie usług zawarta drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Klientem a PSO lub między PSO a Warsztatem na zasadach określonych w Regulaminie.

  10. Polityka prywatności – dokument opisujący zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przez PSO.

  11. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Postanowienia ogólne

 1. W uwagi na rodzaj świadczonych usług oraz w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż na podstawie art. 13 i art. 14 RODO od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora.

 2. Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminu aplikacji wymianaopon.pl (link).

 3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Polskie Składy Oponiarskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwany dalej „Administratorem”).

 4. Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: bok@wymianaopon.pl lub pisemnie na adres Polskie Składy Oponiarskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowicka 8a, 30-415 Kraków.

 5. W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator wdrożył procedury organizacyjne i techniczne zapewniające dostęp do danych wyłącznie przez osoby upoważnione, jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywanie przez nie zadania.

 6. Wszystkie osoby, które wykonywać będą czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych, w ramach wykonywania zadań służbowych lub prac zleconych, muszą posiadać pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz podpisać oświadczenie o zachowaniu tajemnicy danych.

 7. Dane osobowe podawane przez Użytkownika są dobrowolne, ale są niezbędne do świadczenia usług przez PSO.

Konto w Aplikacji

 1. Podejmując decyzję o Rezerwacji usługi za pośrednictwem Aplikacji musi Pan/Pani podać podstawowe dane niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy.

 2. W przypadku Klienta mogą to być: imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu, ewentualne dane dotyczące samochodu, jeżeli stanowią one dane osobowe.

 3. W przypadku konta Warsztatu mogą to być : imię i nazwisko, nazwa firmy, adres mailowy, numer telefonu, adres siedziby, hasło, dane fakturowe.

 4. Powyższe dane można w każdej chwili zmodyfikować z wykorzystaniem opcji dostępnych w Aplikacji.

Cele przetwarzania danych osobowych

 1. PSO przetwarza dane, w tym dane osobowe Użytkowników, w zakresie umożliwiającym prawidłowe korzystanie z Aplikacji, co obejmuje także min. wysyłanie na adres mailowy Użytkowników wiadomości systemowych oraz informacji o przerwach technicznych czy modyfikacji Aplikacji, jak również analizy zadowolenia z wykonywanych usług.

 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zawartych w koncie Użytkownika jest wykonywanie Umowy, którą zawiera się w oparciu o Regulamin. Dane przetwarzane są w celu świadczenia tych usług.

 3. Cele przetwarzania danych , oprócz prawidłowej realizacji Umowy to :

  1. Marketing usług świadczonych przez Administratora,

  2. Rozpatrywanie reklamacji Użytkowników,

  3. Udzielanie odpowiedzi na pytania Użytkowników,

  4. Prowadzenie statystyk związanych z korzystaniem z Aplikacji,

  5. Badanie poziomu satysfakcji Klientów z wykonywanych usług przez Warsztat,

  6. Prowadzenie bazy danych Warsztatów,

  7. Potwierdzenie dokonania przez Klienta Rezerwacji w danym Warsztacie.

 4. Aplikacja zawiera funkcję wydawania Opinii na zasadach określonych w Regulaminie. Opinia ta zawierać będzie treść oraz podpis, które staną się publicznie dostępne.

Odbiorcy danych

 1. Celem Aplikacji jest rezerwacja przez Klienta terminu, w celu świadczenia usługi przez Warsztat.

 2. Dane osobowe Klienta przekazywane są Warsztatom, w którym Klient za pośrednictwem Aplikacji umówił wizytę lub zamówił usługę depozytu – w celu umówienia wizyty lub zamówienia usługi depozytu opon.

 3. Dane Warsztatów tj. nazwę firmy, imię i nazwisko właściciela ( w przypadku działalności wpisanej co CEIDG), siedzibę firmy udostępniamy Użytkownikom Aplikacji – w celu możliwości umówienia wizyty w danym Warsztacie.

 4. W zakresie wykonania usług przez Warsztat nie przetwarzamy danych osobowych Klienta. Wszelkich informacji związanych z ochroną danych w tym zakresie powinna Pani/Pan szukać w polityce prywatności danego Warsztatu.

 5. W celu prowadzenia działalności w Internecie, jesteśmy zobowiązani korzystać z usług podmiotów, które dostarczają nam usługi, m.in. usługi analizy ruchu w Aplikacji, usługi poczty elektronicznej, usługi hostingowe. Tym podmiotom również przekazujemy dane osobowe.

 6. Administrator może przekazywać dane osobowe również następującym kategoriom podmiotów:

  1. firmy księgowe, audytorskie,

  2. kancelarie prawne,

  3. firmy świadczące usługi informatyczne.

Okres przetwarzania danych w związku z wykonywaną usługa

 1. Dane osobowe zawarte w koncie Użytkownika są przetwarzane przez czas funkcjonowania konta (tj. trwania Umowy). Jeżeli podejmie Pan/pani decyzję o usunięciu konta skutkować to będzie usunięciem Pana/Pani danych osobowych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4 niniejszego punktu

 2. Administrator przechowuje dane osobowe jedynie tak długo, jak jest niezbędne dla realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone, chyba że co innego wynika z przepisów obowiązującego prawa.

 3. Administrator podejmuje środki w celu zniszczenia lub permanentnego pozbawienia możliwości identyfikacji danych osobowych, jeżeli jest to wymagane przez przepisy obowiązującego prawa lub jeżeli dane osobowe nie są dłużej potrzebne do realizacji celu dla którego zostały zebrane.

 4. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator oświadcza, iż dane osobowe przetwarzane są w zachowaniem szczególnej staranności.

 2. Każdorazowo Administrator uwzględnia podstawy prawne do przetwarzania, zbierania danych osobowych, a to: art. 6 i art. 9-10 RODO.

 3. Administrator oświadcza, że dane osobowe zbierane są wyłącznie w celach zgodnych z prawem.

 4. W przypadku kierowania do Administratora korespondencji e-mailowej lub drogą tradycyjną, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczyła korespondencja.
 5. W przypadku kontaktu drogą elektroniczną Administrator może żądać podania danych osobowych w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne do obsługi danej sprawy.

Prawo osób, których dane dotyczą

 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich:

  • Sprostowania,

  • Usunięcia (prawo do bycia zapomnianym),

  • Ograniczenia przetwarzania,

  • Prawo do przenoszenia danych,

  • Prawo wniesienia sprzeciwu,

  • Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 2. Wnioski, o których mowa powyżej można składać listem poleconym na adres siedziby Administratora lub drogą elektroniczną w formie wiadomości mailowej na adres bok@wymianaopon.pl.

 3. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo do skierowania skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki Cookies

  1. Na stronie internetowej może być używana technologia taka jak pliki cookies i podobne służąca do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu świadczenia podstawowych usług, możliwości logowania się w Aplikacji, personalizowania udostępnianych treści, wyświetlania na innych stronach reklamy naszej Aplikacji oraz analizowania ruchu na stronie internetowej. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i zapisywane na Pani/Pana urządzeniu końcowym (tj. komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia.

  2. Prawdopodobnie Pani/Pana przeglądarka domyślnie jest skonfigurowana do akceptowania plików cookies. Można jednak samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do Pani/Pana urządzenia końcowego. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwościach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  3. Wyłączenie cookies w przeglądarce internetowej może spowodować utrudnienia w dostępie do pewnych treści lub możliwości logowania się.

Postanowienia końcowe

 1. Polityka przetwarzania danych osobowych jest na bieżąco weryfikowania i w razie potrzeby aktualizowana.

 2. Administrator danych jest uprawniony do dokonywania zmian w treści Polityki Prywatności. Informacje o wszelkich zmianach będą widoczne na stronie Aplikacji.

 3. Polityka przetwarzania danych osobowych obowiązuje od dnia 01.09.2020r.