REGULAMIN

dla klientów korzystających z aplikacji internetowej www.wymianaopon.pl

 

I. Postanowienia ogólne.


 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
Aplikacja - należy przez to rozumieć serwis internetowy dostępny pod adresem www.wymianaopon.pl, którego właścicielem i Organizatorem jest PSO,
PSO - należy przez to rozumieć Polskie Składy Oponiarskie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Kraków – Śródmieście w Krakowie XI Wydział Gospodarczy, wpisaną pod numerem KRS: 0000137445, NIP:679-27-37- 81, REGON: 356570470 będące właścicielem aplikacji
Warsztacie – należy przez to rozumieć zarejestrowany w serwisie podmiot oferujący usługi wymiany lub przechowywania opon.
Kliencie – osoba, która dokonała rezerwacji stanowiska serwisowego poprzez aplikację.
 
 1. Właścicielem aplikacji jest PSO.
 2. Aplikacja umożliwia klientom rezerwację on-line usługi wymiany opon w wybranym przez siebie serwisie współpracującym z aplikacją. Aplikacja jest rozwiązaniem systemowym do obsługi zarówno klientów on-line, jak i wszystkich klientów dokonujących rezerwacji stanowisk serwisowych bezpośrednio poprzez Warsztat.
 3. Stronami, w przypadku rezerwacji usługi są Klient oraz Warsztat. PSO nie jest stroną i nie ponosi odpowiedzialności za spory wynikłe pomiędzy Klientem a Warsztatem.
 4. Rezerwacje złożone za pośrednictwem aplikacji są wiążące zarówno dla Warsztatu jak i dla Klienta.
 
 

II. Przyjmowanie rezerwacji.

 1. Rezerwacja usługi w określonym Warsztacie i wybranym terminie odbywa się za pośrednictwem aplikacji.
 2. Dane podawane przez klienta podczas rezerwacji terminu udostępniane są wybranemu przez klienta Warsztatowi.
 3. Rezerwując określony termin klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez PSO oraz udostępnienie wprowadzonych danych wybranemu Warsztatowi. 
 

III. Ochrona danych osobowych.

 

 1. Dane Klienta przekazane w trakcie rezerwacji terminu są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( „RODO”).
 2. Administratorem danych jest PSO.
 3. Podane przez Klienta dane przetwarzane są w celu przekazania ich odpowiedniemu Warsztatowi świadczącemu usługi wymiany lub przechowywania opon.
 4. Po udostępnieniu przez PSO danych podanych przez Klienta odpowiedniemu Warsztatowi staje się on niezależnym od PSO administratorem danych Klienta i przetwarza jego dane we własnym imieniu.
 5. Warsztaty zobowiązane są do wykorzystania danych Klientów jedynie w zakresie związanym z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą oraz działalnością związaną z funkcjonowaniem aplikacji.
 6. Dane przechowywane są na okres niezbędny do realizacji usługi.
 7. Klientowi przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych (prawo wglądu i otrzymania kopii danych), które udostępnił w procesie rezerwacji terminu, a także prawo do żądania ich sprostowania (poprawienia), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych (do innego administratora). W tym celu należy wysłać stosowną informację mailowo na adres bok@wymianaopon.pl.
 8. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy prawa.
 9. Podanie danych osobowych stanowi wymóg skorzystania z aplikacji oraz warunek zawarcia umowy z odpowiednim Warsztatem. W razie ich niepodania skorzystanie z aplikacji w celu rezerwacji usługi w określonym Warsztacie nie jest możliwe.
 10. Serwis www.wymianaopon.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies zbieranych celem usprawnienia pracy aplikacji, ale nie są one wymagane do skorzystania z aplikacji i można je zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki.
 11. Korzystając ze strony www.wymianaopon.pl Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie „cookies” zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki internetowej. 
  Więcej informacji na temat „cookies” znajdziesz tutaj https://wymianaopon.pl/user/cookies-policy
 
 

 IV. Postanowienia końcowe.


 1. Klient zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności zobowiązuje się do niepodejmowania jakichkolwiek działań o charakterze bezprawnym lub niezgodnym z dobrymi obyczajami
 2. Warsztat ma możliwość odstąpienia od realizacji rezerwacji w przypadku nieprzewidywalnych zdarzeń losowych, powiadamiając o takim przypadku Klienta.
 3. PSO zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. W takim wypadku stosowna informacja o zmianie i jej zakresie zostanie zamieszczona na stronie www.wymianaopon.pl